Alimenty po rozwodzie. Komu się należą?

Obowiązek alimentacyjny zasądzany przez sąd podczas sprawy rozwodowej najczęściej kojarzy się z płaceniem określonej sumy pieniędzy na utrzymanie dzieci. Ewentualnie może wiązać się ze świadczeniem na rzecz innych krewnych, których sytuacja życiowa jest trudna. Jednak alimenty przyznawane są też po rozwodzie dla małżonka. To czy powstanie obowiązek alimentacyjny zależy od tego, który z nich jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego i jaka jest jego sytuacja materialna.

Rozwód a alimenty

Z każdym rokiem w Polsce przybywa spraw rozwodowych. Wiele młodych małżeństw, ale też małżeństw z większym stażem staje przed sądem, decydując się na separację lub rozwód. Podczas sprawy rozwodowej sąd rozstrzyga czy i który z małżonków ponosi winę za rozpad więzi małżeńskich. Oczywiście są przypadki, w których małżonkowie nie chcą, aby podczas rozprawy sąd orzekał o winie jednej ze stron sprawy. To, w jaki sposób przebiegać będzie sprawa rozwodowa, jest niezwykle istotne dla właściwego zasądzenia alimentów po rozwodzie.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że rozwiedziony małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka zasądzenia środków finansowych, które pozwolą zaspokoić potrzeby bytowe małżonka. W innym przypadku, jeżeli jeden z małżonków został uznany za winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą negatywne konsekwencje, w postaci wyraźnego pogorszenia się sytuacji materialnej niewinnego małżonka sąd może zasądzić usprawiedliwione alimenty, które pozwolą na zaspokojenie potrzeb bytowych niewinnego małżonka, pomimo że nie będzie on znajdować się w niedostatku. Reasumując, w zależności od decyzji sądu obowiązek alimentacyjny przysługuje małżonkowi, który jest stroną osłabioną na skutek rozkładu pożycia małżeńskiego. Sprawa rozwodowa ma za zadanie określić sytuację ekonomiczną małżonków oraz ich rodziny na skutek czego następuje sprawiedliwe zasądzenie alimentów pozwalających na godne życie pomimo rozbitej rodziny.

Czym jest stan niedostatku?

Zgodnie z obwiązującym w Polsce prawem, warunkiem przyznawania alimentów od małżonka nieponoszącego winy za rozpad małżeństwa jest znajdowanie się w stanie niedostatku. W orzecznictwie sądowym pojęcie to oznacza brak środków do utrzymania się, ale też sytuację, w której zgromadzone środku są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb bytowych oraz innych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia i wieku jednego z małżonków. To oznacza, że nie są one jedynie ograniczone do potrzeb egzystencjonalnych, ale obejmują również wydatki ponoszone z tytułu choroby, potrzeb rehabilitacyjnych wynikających z ogólnej kondycji strony.

Możliwości zarobkowe a świadczenia alimentacyjne

Nie bez znaczenia dla zasądzenia obowiązku alimentacyjnego na rzecz małżonka są jego możliwości zarobkowe. W ich określeniu sąd bierze pod uwagę rzeczywiste zarobki i dochody, jakie może uzyskać strona przy wykorzystaniu jego sił fizycznych oraz wykształcenia. Nie są to więc rzeczywiste dochody, co ma istotne znaczenie dla oszacowania wysokości alimentów po rozwodzie. Warto podkreślić, że wysokość alimentów nie jest określana dożywotnio. Może się ona zmienić i jest zależna od sytuacji bytowej małżonka. Dlatego, aby sprawiedliwie określić kwotę alimentów, warto skorzystać z doradztwa kancelarii prawnej, której specjaliście będą w stanie oszacować realne koszty życia i zawalczą o ich wysokość podczas sprawy rozwodowej.